Училищно настоятелство

       УН “Кария” е основано, по инициативата на група инициатори от средите на училищния колектив, родители и граждани на Шабла.

       Идеята е регистриране на сдружение с идеална цел, за набавяне на средства, извън бюджета, чрез спонсорство, участие в програми, изготвяне на проекти и др. Първото събрание на настоятелството е проведено на 06.03.2001год., като за негов първи председател е избран г-н Емил Тодоров.

 

     “Чрез настоятелството се осъществяви един непрекъснат диалог между ръководството на училището, учителския колектив и родителите като крайната цел е съучастие на всички в развитието на децата.

Тенденцията е УН да бъде здравата основа, върху която да продължи  да стои доброто образование в града, все по-често да се чува мнението на учениците, да продължи възкресението на едно възрожденско начало на духовното израстване на подрастващото поколение, съответстващо на предизвикателствата на ХХІ век"

       Второ изборно   събрание  e   проведено на 23.02.2004год.  след   изтичане   на тригодишният мандат на УС на УН. На него  за председател на УН е избрана г-жа Нина Петрова.

 

      От 23.02.2004 год. до момента УС на УН – работи също така активно,  като приемственост от предишното ръководство.

 

      Средтсвата на УН, са набирани чрез отдаване на земеделски  земи, собственост на училището под аренда, чрез спонсорство, участие в проекти, отдаване на кабинети под наем за провеждане на образователни курсове.