Учебно предприятие / УП

      Учебното предприятие е модел на реално предприятие, в което учениците се обучават в условия, близки до реалната практика. При извършване на всички дейности, присъщи на административните служби на едно предприятие, учениците тренират умения за прилагане на практика на получените теоретични знания. По пътя на собствения си опит учениците се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш и да вземаш решения, да носиш отговорност за взетите решения. Сделките, управленските решения, ежедневната дейност са съобразени с изискванията на нормативната база, но без участието на реални стоки и пари. Учениците могат самостоятелно да договарят и извършват търговски сделки на пазара на учебните предприятия в страната и чужбина.

       Работата в учебно предприятие в СОУ "Асен Златаров" допринася за стимулирането на предприемаческото мислене, осмислянето на икономическите връзки и взаимодействия между фирмите и институциите, уменията за работа в екип, повишава езиковата компетентност и прилагането знанията получени от други икономически дисциплини. В учебното предприятие човек се учи на икономика като я “усети”. Това внася динамика в ученето. Обучаемите действат като отговорни ръководители и служители и развиват предприемачески дух.

    Интерактивността на дисциплината и използваните методи водят до висока мотивация на учениците за работа в учебно предприятие, което обогатява техните лични качества и професионални компетенции.

       Занятията по Работа в учебно предприятие в СОУ "Асен Златаров" се провеждат в специално оборудван за целта Учебно-тренировъчен център, който разполага със заседателна зала, самостоятелни работни места за всеки от сътрудниците, Интернет и  офис оборудване.

През учебната 2015/2016 г. в СОУ "Асен Златаров" действат три учебни предприятия с различен предмет на дейност: