Обществен  съвет

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на  СУ „Асен Златаров“, въз основа на протокола № 01/ 12.12.2016г. от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, постъпили с                            вх. № РД18-882/07.12.2016г. и вх. № РД18-880/06.12.2016г.  в училището (и от областния управител), както следва:

 

Обществен съвет - членове:

  1. Таня Янакиева – Началник отдел „Образование, култура,младежки дейности и спорт“  в община Шабла

  2. Теодора Вълчанова - родител

  3. Елица Димитрова – родител

  4. Пламен Петров – представител на ЕТ „Деси – Експрес“

  5. Михаела Михайлова – ученичка от Х клас

 

  

Резервни членове:

  1. Тодор Димитров – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Шабла

  2. Момчил Сарандев – представител на „Роси – Ержи“

  3. Галя Анастасова  – родител на ученик от IVб клас.

  4. Ивелина Николова - родител на ученик от Iб клас.

  5. Дамян Ряцъ – член на УУС

 

Протоколчик:

          Даниела Димитрова – педагогически съветник в СУ „Асен Златаров