Обществен  съвет

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на  СУ „Асен Златаров“, въз основа на протокола № 01/ 12.12.2016г. от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, постъпили с                            вх. № РД18-882/07.12.2016г. и вх. № РД18-880/06.12.2016г.  в училището (и от областния управител), както следва:

 

Обществен съвет - членове:

  1. Таня Янакиева – Началник отдел „Образование, култура,младежки дейности и спорт“  в община Шабла

  2. Теодора Вълчанова - родител, Председател на Обществения съвет

  3. Димитрина Димитрова – родител на ученици в VI  и XII клас

  4. Момчил Сарандев – представител на „Роси - Ержи“

  5. Йоанна Милкова – ученичка от Х клас,  Председател на УУС

 

  

Резервни членове:

  1. Тодор Димитров – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Шабла

  2. Галя Анастасова  – родител на ученик от IХ клас.

  3. Ивелина Николова - родител на ученик от VI клас.

  4. Дамян Ряцъ – член на УУС

 

Протоколчик:

          Даниела Димитрова – педагогически съветник в СУ „Асен Златаров