ДИСKУСИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

На 27 септември в Зелен образователен център в Шабла, се проведе дискусионна среща  като част от дейностите на СУ „Асен Златаров“, свързана с изпълнението на проект „RUSESL - Reducing Upper Secondary Early School Leaving with Practice Enterprise“ (Намаляване на ранното напускане на училище в гимназиалния курс чрез обучение в учебно предприятие) по европейска програма ERASMUS+ (15.01.2018 г. – 14..01.2020 г.) с участието на образователни институции  от България, Германия, Испания, Италия и Литва.  На срещата, преминала под знака на темата „ От дизайн мислене към дизайн правене в учебното предприятие като способ за развиване на личностни умения и превенция на ранното напускане на училище“, присъстваха Дария Мавродиева, директор на Центъра на учебно-тренировъчните фирми  (ЦУТФ) към МОН, Ирина Добриянова, главен експерт в ЦУТФ, Петранка Валентинова, директор на СУ „Асен Златаров“, представители на бизнеса, представители на Общинска администрация Шабла, учители и родители. Учителят по икономически дисциплини, информационни технологии и ръководител на  тренировъчни предприятия, Йорданка Атанасова представи накратко пред аудиторията какъв е новият проект, по който работят в момента, че това е продължение на предходния проект по програма Erasmus+. Обърна се внимание на новите неща, които ще залегнат в програмата  за експерименталното учебно предприятие, като основен  акцент  ще е методът   „Дизайн мислене“ и възможностите за прилагане  в модела „учебното предприятие” – като способ за развиване  на личностни умения  в  учениците,  възможности  свързани с приложението му за различни целеви групи.  Представена беше и презентация за това какво е „дизайн мислене“ и как този метод може да помогне и се интегрира в учебното предприятие. Проектът RUSESL има за цел да изучи, проектира и създаде модел на практическо предприятие, който ще допринесе за развитието на социални, ИКТ и предприемачески умения в учениците от средна възраст от 16 до 19 години с висок риск от напускане на училище. Резултатите от проекта ще се прилагат в европейски и международен мащаб. С оглед на изготвяне на  ръководство по проекта се дискутираха теми за това какви изисквания имат работодателите като ключови компетентности, необходими при прехода от училище към работното място. Възможности за сътрудничество между  бизнеса и образованието и как да  се подобри ефективността при организиране на практическото обучение на учениците, в сътрудничество с представители на бизнеса. След като г-жа Атанасова запозна аудиторията със същността и целите на проекта, тя изясни на присъстващите в залата, че това е втората част от проекта, като първата е стартирала през 2014-та година в СУ „Асен Златаров“. Думата взе директорът на училището, Петранка Валентинова. „Когато бяхме поканени от ЦУТФ да работим по проекта преди четири години, в нашето училище започнахме работа с деца на по-ниска възраст,  – от 14 до 16 годишни, а това беше и целта на проекта. С чест и годост, сега можем да заявим, че сме изпълнили  проекта,  и още повече, че същите ученици  успяха да създадат, организират и работят в свое учебно предприятие през миналата учебна година, включително и участваха на  Международния панаир на УТФ „Млад предприемач“ в гр. Пловдив. Сега продължаваме с дейности и надграждане по проект RUSESL.  Нуждите и проблемите, които витаят в общественото пространство сега са променени. Затова целим да сондираме мнението на работодатели, учители, родители преди да започнем работа по втората част.», каза Валентинова. Ирина Добриянова сподели в залата, че другите държави-участички в проекта са сменили партньорите си, но ЦУТФ държи на партьорството на СУ «Асен Златаров». Директорът на Центъра, Дария Мавродиева допълни, че за тях е удоволствие да се работи с Йорданка Атанасова.

Според плана на организаторите, срещата накрая се превърна в своеобразна кръгла маса. Работодатели, учители родители и общественици от Шабла влязоха в дебат за потребностите на бизнеса, компетеностите на младите хора и начините за развиването им, бъдещата реализация на настоящите ученици на територията на Общината.

                                                                                                                        Изгрев